Partnerzy:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
W dniu 28.01.2015 r. o godzinie 10:00 w OENiPAS w Czudcu odbędzie  się spotkanie grupy sterującej projektu "Technologie Cyfrowe". Czytaj więcej...
W dniu 17.12.2014 r. o godzinie 10:00 w OENiPAS w Czudcu odbędzie  się spotkanie grupy sterującej projektu "Technologie Cyfrowe". Czytaj więcej...
Pozostałe aktualności:

online-skills baner small

Projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” realizowany jest na terenie woj. podkarpackiego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r. Partnerami w projekcie jest 18 Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

Grupę docelową projektu stanowi 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów w klasach od IV do VI. Szkoły biorące udział w projekcie nie korzystały dotychczas ze wsparcia w ramach poddziałania 9.1.2, co było warunkiem koniecznym w procesie rekrutacji do Projektu.

 

W ramach projektu zostaną wdrożone narzędzia ICT w tym TIK, które będą towarzyszyć uczniom i nauczycielom na każdym etapie realizacji projektu w szkołach tj. system diagnozujący, e-portfolio, e-kursy, system zarządzania salami w szkołach oraz system oceny pracowniczej.

Dodatkowo szkoły biorące udział w projekcie otrzymają następujące urządzenia teleinformatyczne potrzebne podczas realizacji zadań z uczniami tj. 62 tablice interaktywne, 62 projektory, 186 tabletów, 62 laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym.

W ramach zadań prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. W każdej ze szkół objętych projektem zostanie utworzonych 6 grup zajęciowych (3 – z. dyd-wyr, 3 – z. rozwojowe). Każda grupa będzie liczyła przeciętnie od 5 do 8 uczniów.

Uczniowie którzy skorzystają z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych będą mieli możliwość wyrównania poziomu wiedzy w stosunku do dużych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienia swoich zdolności w zakresie ICT.

Uczniowie którzy skorzystają z zajęć rozwojowych otrzymają wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji oraz posiądą umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi.

Treści wszystkich opracowań w Projekcie będą wrażliwe na kształtowanie pozytywnego wizerunku kobiet i mężczyzn, wolnego od stereotypów oraz uwzględnią specyficzne potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Dzięki Projektowi szkoły będą miały możliwość realizacji programów rozwojowych oraz podniesienia jakości zarządzania pracą w szkole.

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w okresie roku szkolnego. Rekrutację prowadzić będą nauczyciele wyłonieni do prowadzenia zajęć w szkołach. Kryteria rekrutacji zostaną przedstawione na spotkaniach z opiekunami prawnymi (rodzicami) dzieci. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższym wynikiem uzyskanym po przeprowadzeniu badania diagnostycznego oraz uwzględnieniu rekomendacji nauczyciela przedmiotu. Utworzona zostanie również lista rezerwowa uczniów. W przypadku rezygnacji jakiegoś ucznia z zajęć – miejsce zajmuje kolejna osoba z listy.

W ramach realizacji zadań zostaną przeszkoleni nauczyciele szkół w zakresie obsługi wdrożonego oprogramowania. Wdrożone systemy będą skonstruowane w sposób umożliwiający prawie bezkosztowe ich późniejsze wykorzystanie.

W przypadku pozyskania większej ilości informacji na temat przedmiotowego Projektu prosimy o kontakt z Zespołem Projektowym.

 

 

 

 

Copyright PCEN 2015 All rights reserved.

Strona Główna |O projekcie |Dokumenty |Galeria |Szkoły w Projekcie |Kontakt